Algemene inkoopvoorwaarden REVV

Algemene inkoopvoorwaarden REVV

Algemene Inkoopvoorwaarden – v1

Revv

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Definities:

AIV:                            Deze Algemene Inkoopvoorwaarden.

Derde:                       Elke onderneming anders dan Revv en Leverancier.

Dienst(en):               Alle door Leverancier krachtens een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden, niet zijnde Leveringen.

Documentatie:        Omvat handboeken voor gebruikers, gebruiksaanwijzingen, technische                                   handleidingen, stroomschema’s, logische diagrammen en afdrukken, al dan niet in elektronische     vorm, en alle andere door Leverancier verstrekte documenten, die noodzakelijk of nuttig zijn voor de       effectieve installatie, exploitatie, begrip, gebruik en onderhoud van een Levering.

Goed(eren):             alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3.1. Burgerlijk Wetboek.

Keuring:                    Een inspectie, (her)keuring, (her)controle, (her)beoordelingen/of (her)beproeving teneinde te controleren of de Goederen in overeenstemming zijn met wat tussen partijen is overeengekomen.

Leverancier:             De wederpartij bij een Overeenkomst.

Levering:                   De door Leverancier op basis van de Overeenkomst te leveren Goed(eren) en Dienst(en).

Leveringstermijn:    Termijn waarbinnen geleverd moet worden.

Offerte:                     Een aanbieding van Leverancier aan Revv.

Opdracht:                 Een schriftelijke (bestel)order van Revv in het kader van een Overeenkomst.

Overeenkomst:        Iedere rechtsbetrekking tussen Revv en Leverancier met betrekking tot het leveren van
Goederen en/of uitvoeren van Diensten.

Personeel van leverancier:                 Het door Leverancier voor de uitvoering van een Overeenkomst in te schakelen personeel of van Derden van ingehuurde medewerkers, die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werken.

Prijs:                           Het geldbedrag of geldbedragen dat voor dat Goed of die Dienst moet worden betaald aan Leverancier om het Goed in eigendom of de Dienst geleverd te krijgen.

 1. Toepasselijkheid 

1.1 Deze AIV zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten.

1.2 Van deze AIV kan slechts worden afgeweken indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van Leverancier worden van de hand gewezen.

1.4 Indien Leverancier gebruik maakt van diensten en/of werkzaamheden van Derden, op welke wijze dan ook, is Leverancier jegens Revv uitdrukkelijk gehouden die Derde erop te wijzen dat de diensten en/of werkzaamheden worden verricht onder toepasselijkheid van deze AIV.

1.5 Indien enige bepaling van deze AIV op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze AIV onverminderd van kracht blijven. Leverancier en

Revv zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het   doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 1. Geldigheid Offerte en totstandkoming 

Overeenkomst

2.1 Alle Offertes van Leverancier zijn onherroepelijk gedurende een termijn van 60 dagen. Indien Revv in de uitnodiging tot het doen van een offerte een afwijkende termijn heeft opgenomen dan geldt deze laatste termijn. Het aanvragen van een offerte verplicht Revv op geen enkele wijze tot het aangaan van een Overeenkomst.

2.2 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand doordat Revv een Offerte van Leverancier door middel van een schriftelijke bevestiging aanvaardt.

2.3 De in een offerte aanvraag van Revv vermelde aantallen, cijfers, omzetten of volumes bieden nimmer enige omzet- of afnamegarantie aan  Leverancier.

2.4 Indien Leverancier geen Offerte heeft gedaan komt de Overeenkomst tot stand doordat Leverancier een schriftelijke Opdracht van Revv aanvaardt.

2.5 Indien Revv een wijziging van en/of een aanvulling op de Opdracht en/of Overeenkomst wenst zal zij dit schriftelijk aangeven bij Leverancier en in overleg met Leverancier zal deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk worden overeengekomen.

2.6 De kosten voortvloeiend uit het opstellen en uitbrengen van een Offerte zijn voor rekening van Leverancier.

2.7 Alle handelingen die Leverancier verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van Leverancier.

 1. Uitvoering Overeenkomst

3.1  De Diensten en/of Leveringen dienen te worden uitgevoerd conform het gestelde in de Overeenkomst.

3.2 Leverancier ziet toe dat de Diensten en/of Leveringen zodanig worden uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van Revv daardoor zo min mogelijk wordt gestoord.

3.3 Leverancier zal Revv op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven.

3.4 Leverancier is verplicht om Revv direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming van de Overeenkomst of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

3.5 Leverancier is niet gerechtigd de resultaten van de uitgevoerde Diensten in enigerlei vorm aan Derden beschikbaar te stellen of hierover informatie te verstrekken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Revv.

3.6 Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat een door Leverancier ingezette medewerker niet naar tevredenheid c.q. niet conform de verwachting van Revv functioneert, dan heeft Revv het recht vervanging van de betrokken medewerker te verlangen. Leverancier geeft hieraan gevolg.

3.7 Indien door ziekte, verlof, ontslag (of anderszins) van een ingezette medewerker continuïteit van de werkzaamheden in gevaar wordt gebracht, zal Leverancier direct een vervangende medewerker ter beschikking stellen, die qua deskundigheid en ervaring minimaal van gelijk niveau is als de te vervangen medewerker.

3.8 Aan vervanging van een medewerker op grond van 3.6 en/of 3.7 zijn voor Revv richting Leverancier geen kosten verbonden.

3.9 Leverancier en haar Personeel is verplicht, in het bijzonder als Diensten bij Revv worden uitgevoerd, de door Revv aangehouden beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Leverancier draagt er onder andere zorg voor dat zijn Personeel de omgeving/werkplek dagelijks netjes, opgeruimd en schoon achterlaat, indien nodig gestofzuigd en gepoetst.

 1. Uitrustingen, hulpmiddelen en vergunningen

4.1 Voor zover in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen, dient Leverancier zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren Diensten benodigde hulpmiddelen zoals uitrustingen, meet- en controleapparatuur, en materialen.

4.2 Alle door Leverancier en/of zijn medewerkers gebruikte hulpmiddelen dienen van deugdelijke kwaliteit te zijn, te voldoen aan eventuele wettelijke eisen en, voor zover van toepassing, voorzien te zijn van de vereiste certificaten.

4.3 Revv heeft het recht de door Leverancier gebruikte hulpmiddelen te (laten) inspecteren en te keuren.

4.4 Leverancier is verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de wet- en regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

4.5 Leverancier draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van de Diensten eventueel benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen.

4.6 Leverancier draagt zorg voor een deugdelijke verpakking en voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden.

4.7 Leverancier is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

4.8 Leverancier neemt alle verpakkingen kosteloos terug en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

 1. Levering

5.1. Leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en staat in voor de kwaliteit van de te leveren Diensten en/of de uit te voeren werkzaamheden en garandeert in het bijzonder dat:

 • de hoeveelheid, omschrijving, eigenschappen en specificaties van de Goederen in overeenstemming zijn met wat in de Opdracht of Overeenkomst is vermeld;
 • Goederen nieuw zijn en vrij van fouten wat betreft ontwerp, bewerking, fabricage, constructie en maatvoering;
 • Goederen vrij zijn van gebreken in de onderdelen en/of materialen;
 • Goederen geschikt zijn voor het aan Leverancier kenbaar gemaakte doel/gebruik;
 • Goederen in alle opzichten gelijk zijn en overeenstemmen met aan Revv ter beschikking gestelde monsters en/of modellen;
 • onderdelen van de Goederen gedurende de gebruikelijke levensduur hiervan leverbaar zijn;
 • de te leveren Diensten en/of de uit te voeren werkzaamheden in overeenstemming zijn met wat in de Opdracht of Overeenkomst is vermeld;
 • voor de te leveren Diensten en/of uit te voeren werkzaamheden de benodigde deskundigheid bestaat;
 • de te leveren Diensten en/of de uit te voeren werkzaamheden uitdrukkelijk toezien op een te behalen resultaat en niet enkel toeziet op een inspanning.

5.2. Leverancier levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

5.3. Gehele dan wel gedeeltelijke in ontvangst name door Revv van de Goederen impliceert geen onvoorwaardelijke aanvaarding van de Goederen.

 1. Keuring en Acceptatie

6.1 Revv is gerechtigd de Goederen te onderwerpen aan een Keuring zowel voorafgaande aan Levering als tijdens of na Levering.

6.2 Leverancier zal, zonder kosten voor Revv, alle medewerking verlenen en informatie verschaffen om de Keuring mogelijk te maken. De redelijke kosten van inspectie zijn voor rekening van Revv.

6.3 Leverancier verleent ten behoeve van de Keuring toegang tot de plaatsen waar Goederen worden geproduceerd of zijn opgeslagen en verstrekt de benodigde documentatie en inlichtingen.

6.4 Indien blijkt dat er sprake is van non-conformiteit, is Revv bevoegd de Goederen af te keuren. Revv stelt Leverancier van zodanige afkeuring onverwijld op de hoogte. Revv kan eisen dat Leverancier het ontbrekende aflevert of de Goederen herstelt of vervangt.

6.5 Indien partijen vervolgens niet binnen een redelijke termijn overeenstemming hebben bereikt over herstel of vervanging, dan wel indien, mede gelet op de inhoud van de Overeenkomst en de belangen van Revv, herstel of vervanging niet wenselijk of mogelijk is, kan Revv de Overeenkomst direct beëindigen.

6.6 Alle aan de Keuring, eventuele vervanging of herstel verbonden kosten en daarmee verband houdende c.q. daaruit voortvloeiende schades komen en zijn voor rekening van Leverancier indien sprake is van non-conformiteit.

6.7 Revv is gerechtigd, in een situatie als omschreven in 6.4, de aflevering, het herstel of de vervanging door een Derde te laten plaatsvinden. In deze situatie is Leverancier gehouden de eventuele meerkosten te vergoeden aan Revv.

 1. Eigendomsoverdracht en risico

7.1 Alle aan Revv geleverde Goederen worden volledig eigendom van Revv na feitelijke Levering en acceptatie door Revv.

7.2 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Goederen gaat over op Revv op het moment waarop feitelijk zijn geleverd en geaccepteerd door Revv.

7.3 Indien Revv de Goederen afkeurt blijven zij voor risico van Leverancier.

 1. Prijs

8.1 De Prijs omvat alle kosten die in verband met de Goederen of Diensten tot en met de aflevering worden gemaakt, waaronder kosten voor rechten en royalty’s, reistijd, kilometervergoeding, verblijfkosten, administratie- en bureaukosten en alle overige kosten en belastingen, echter exclusief BTW.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro´s en zal Revv alle betalingen in euro´s voldoen.

8.3 In het geval van uur- en dagtarieven wordt overwerk niet vergoed tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Revv. Dan wordt overwerk verrekend tegen het geldende tarief zonder toeslagen.

8.4 De afgesproken prijzen liggen tijdens de looptijd van de Overeenkomst vast.

8.5 Revv zal aan Leverancier de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren vergoeden, tenzij in de Overeenkomst een vaste Prijs is overeengekomen.

8.6 Meerwerk wordt uitsluitend vergoed indien dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door Revv.

 1. Factuur en betaling

9.1 Facturen worden uitsluitend digitaal verstuurd conform de specificaties van Revv.

9.2 Op de factuur dient te worden vermeld:

de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen;

 • naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
 • het factuuradres van Revv;
 • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en
 • eventuele nadere eisen in overleg met Revv.

9.3 Betaling van correcte facturen van Leveranciers vindt plaats binnen 30 (zestig) dagen na ontvangst van de factuur. Leverancier zal zoveel mogelijk werken met verzamelfacturen.

9.4 Revv is gerechtigd de betaling op te schorten indien Revv een toerekenbare tekortkoming constateert.

 1. Intellectuele eigendom en overige rechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit de Diensten berusten bij Revv. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door Leverancier op het moment van het ontstaan daarvan aan Revv overgedragen.

10.2 Voor zover Leverancier bij de Diensten gebruik maakt van bestaande intellectuele eigendomsrechten van Derden, verleent Leverancier aan Revv een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Hiervoor is Revv geen additionele vergoeding verschuldigd. Leverancier garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

10.3 Voor zover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in 10.1 een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Leverancier Revv onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Leverancier te ondertekenen en in te schrijven in de desbetreffende registers.

10.4 Leverancier vrijwaart Revv tegen aanspraken van Derden in verband met een (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms-)rechten van die Derden in verband met de Levering van Goederen of Diensten.

10.5 Het is Leverancier niet toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke ter beperking van de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van hiervan.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Revv of door Derden wordt geleden als gevolg van het niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomen van de Overeenkomst door Leverancier.

11.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Revv of door Derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van Leverancier, zijn werknemers, ondergeschikten, niet-ondergeschikten en Derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

11.3 Leverancier vrijwaart Revv voor aanspraken van Derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel.

11.4 Als Revv verplicht is een vergoeding te betalen aan Leverancier in verband met een onrechtmatige daad door Revv, dan is deze vergoeding beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

11.5 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Revv overeengekomen garantieverplichting, kan niet worden beperkt of uitgesloten.

 1. Tekortkoming

12.1 Revv kan Leverancier op de toerekenbare tekortkoming aanspreken ongeacht het tijdstip waarop zij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

12.2 De kosten voor Revv ten gevolge van de tekortkoming zijn voor rekening van Leverancier.

12.3 Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Revv indien dat onmogelijk is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, en evenmin krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

12.4 Onder toerekenbare tekortkoming wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Leverancier, gebrekkigheid van Goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van Derden, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de niet beschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

12.5 Revv is gerechtigd, nadat  Leverancier langer dan vijftien werkdagen in gebreke is met de nakoming  van de overeenkomst ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming de Overeenkomst en/of Nadere Opdracht(en) door een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang te ontbinden.

 1. Termijnen en boetes

13.1 De door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen Leveringstermijn is bindend en fataal.

13.2 In de volgende gevallen verkeert Leverancier van rechtswege in verzuim en is Revv gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren:

 • bij gebreke van tijdige Levering op de overeengekomen plaats en datum;
 • wanneer niet conform de Opdracht of Overeenkomst kan worden uitgeleverd.

13.3 In geval van (gedeeltelijke) ontbinding behoudt Revv haar recht op schadeloosstelling.

13.4 Bij aan Leverancier toerekenbare overschrijding van de Leveringstermijn is Leverancier aan Revv een boete verschuldigd van 1% van de opdrachtwaarde voor iedere Werkdag waarmee de Leveringstermijn wordt overschreden, met een maximum van 10% van de opdrachtwaarde.

13.5 De boete is direct opeisbaar na het overschrijden van de Leveringstermijn. Een verschuldigde boete wordt dan ook niet in mindering gebracht op (eventueel) verschuldigde schadevergoeding.

 1. Verzekering

14.1 Leverancier heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid uit Overeenkomst(en) met Revv tot minstens een bedrag van € 500.000, – per incident.

14.2 Leverancier legt op verzoek van Revv onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen of een verklaring van de verzekeraar of verzekeringstussenpersoon, waaruit helder blijkt dat Leverancier adequaat verzekerd is.

 1. Duur

15.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde duur.

15.2 Indien er geen duur is bepaald wordt de Overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd van twaalf maanden.

15.3 Na het verstrijken van de bepaalde duur, wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.

15.4 Revv kan de Overeenkomst te allen tijde tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

 1. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

16.1 Onverminderd het elders in deze AIV bepaalde, is Revv bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te ontbinden in de navolgende gevallen;

 • indien Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend;
 • wanneer Leverancier voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • wanneer Leverancier zijn onderneming geheel of gedeeltelijk heeft geliquideerd;
 • wanneer Leverancier door beslaglegging, onder curatele stelling of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
 • wanneer Leverancier of een onderdeel van Leverancier wordt overgenomen door een directe concurrent van Revv en deze overname de concurrentiepositie of bedrijfsbelangen van Revv redelijkerwijs kan schaden;
 • bij gebruik van een (externe) consultant, waaraan Leverancier kenbaar maakt, dat de betreffende opdracht door deze niet langer kan en/of mag worden voortgezet.

16.2 Revv behoudt in dat geval het recht schadevergoeding te eisen.

16.3 Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mag Revv de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden indien door Leverancier of één van zijn ondergeschikten enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van een orgaan van Revv of aan één van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers.

 1. Wet Ketenaansprakelijkheid/belastingen

17.1  Leverancier is gehouden zorg te dragen voor:

 • Het scheppen van waarborgen voor de afdracht van belastingen en premies voor sociale lasten verband houdende met het uitvoeren van de Diensten;
 • Vrijwaring van Revv in verband met aanspraken betreffende deze betalingen.

17.2   Leverancier zal op verzoek van Revv dienen aan te tonen dat hij heeft zorg gedragen en zorg draagt voor inhouding en afdracht van omzetbelasting, van de verschuldigde premies in verband met van werknemers- en volksverzekeringen en loonbelasting/heffing ten aanzien van de Diensten.

17.3   Leverancier zal op verzoek van Revv de  belastingdienst vragen om een verklaring van goed betalingsgedrag en die verklaring aan Revv ter inzage geven.

17.4 Op verzoek van Revv dient Leverancier facturen vergezeld te doen gaan van een urenstaat waaruit blijkt welke personen, waar, op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor de Diensten zijn ingezet. De persoonsvermelding omvat naam en geboortedatum.

17.5 Niet of niet tijdige betaling van belastingen en premies kan voor Revv een grond voor ontbinding zijn.

17.6 Onverminderd het in de vorige leden bepaalde, is Revv steeds bevoegd de in die leden bedoelde belastingen en premies in te houden van wat Revv in verband met de Overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is en namens Leverancier rechtstreeks aan de ontvanger van de directe belastingen te voldoen.

 1. Milieu en Corporate Social Responsibility

18.1   Bij de Goederen die geleverd worden, zal Leverancier zo veel als mogelijk rekening houden met het milieu.

18.2   Leverancier zal Revv op de hoogte  stellen van het milieubeleid / de milieurichtlijnen van Leverancier.

18.3   Leverancier onderschrijft de Corporate Social Responsibility richtlijnen van Revv en leeft deze na.

 1. Geheimhouding

19.1   Leverancier is verplicht alle direct en/of indirect van Revv verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk.

19.2   Leverancier staat er voor in dat zijn functionarissen, Personeel, tussenpersonen, onderaannemers, vertegenwoordigers en ingezette Derden alle verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk zullen behandelen en strikt geheim zullen houden

19.3   Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na afloop van de Overeenkomst van kracht.

19.4   Leverancier is gehouden ten spoedigste, maar in elk geval binnen 14 dagen na beëindiging van de Diensten alle gegevens, waaronder begrepen maar niet uitsluitend schriftelijke stukken, modellen, analyses, overzichten, artikelen, plannen, verslagen, adviezen, contacten database, programmatuur, computerbestanden etc. van Revv, die Leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich mocht hebben, te vernietigen. Onder vernietiging verstaan partijen dat na vernietiging voornoemde gegevens noch leesbaar noch bruikbaar zijn.

19.5   Leverancier is verplicht om binnen 14 dagen na   beëindiging van de Diensten als bedoeld in het vorige artikel, aan Revv schriftelijk te bevestigen dat de gegevens daadwerkelijk zijn vernietigd. Daartoe verstrekt de Leverancier aan Revv een gespecifieerd en kenbaar overzicht van de vernietigde gegevens.

 1. Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

20.1   Leverancier draagt er zorg voor de wettelijke   bepalingen betreffende privacybescherming evenals de door Revv aangehouden privacy regels in acht worden genomen.

20.2   Indien Leverancier ten behoeve van Revv persoonsgegevens zal verwerken als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, zullen Revv en Leverancier een (bewerkers)overeenkomst sluiten, teneinde de technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens door Leverancier te regelen.

20.3   Indien Revv dit van belang acht voor de  uitvoering van de Overeenkomst, zal Leverancier Revv desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Leverancier uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

20.4   Leverancier staat er voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten redelijk is.

20.5   Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst   gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Revv toegang- of identificatiecodes toewijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegang- of identificatiecodes in overleg met Revv te wijzigen. Leverancier behandelt de toegang- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegang- of identificatiecodes wordt gemaakt, als het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen 

21.1   Leverancier is niet gerechtigd de rechten en  verplichtingen uit een Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Revv aan een Derde over te dragen. De toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. Revv is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

21.2   Revv is gerechtigd (en Leverancier  verleent reeds bij voorbaat toestemming) tot overdracht van haar rechten en verplichtingen aan een Derde.

 1. Publiciteit 

Leverancier maakt in publicaties, persberichten of reclame-uitingen geen melding van de Overeenkomst en gebruikt de naam van Revv niet als referentie dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Revv.

 1. Nawerking van de Overeenkomst

Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na (tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van een Overeenkomst voort te duren, blijven na (tussentijdse) beëindiging, opzegging of ontbinding van een Overeenkomst naar hun strekking van kracht. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillenbeslechting, intellectuele eigendom, toepasselijk recht en domiciliekeuze.

 1. Rechtskeuze en Geschillen 

24.1   Op alle Overeenkomsten gesloten met Revv is Nederlands recht van toepassing.

24.2   Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dordrecht (NL).

24.3   Indien één van de partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij dit aan de andere partij schriftelijk kenbaar moeten maken met een omschrijving van het geschil.